โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
     
การจัดการความรู้ KM

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการ
สถานศึกษายินดีต้อนรับคณะนิเทศจาก
วิทยาลัยเทคนิคสุระนารี เพื่อประเมินความ
พร้อมในการขอเปิดแผนกการสาขาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง โครงการทิวิศึกษา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
คลิกชม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 2 พฤศจิิกายน 2563
คลิกชม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและคณะครูนำคณะศิษย์เก่า
นักเรียนศิลปการดนตรี ที่ได้รับทุนการศึกษา
เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนคร
ราชสีมา คลิกชม >>facebook
 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
น้องอันจิ เด็กหญิงดาปณีย์ ชุณหโอภาส
อายุ 6 ขวบ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดศิลปะเยาวชนดับโลก ครั้งที่ 32
 
คลิกชม >>facebook
 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน รับฟังการ
บรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราช
ทานในสถาบันสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ัวันที่ 30 กันยายน 2563
คลิกชม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
"จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับอนุบาล
(๋๊๋๋JUNIOR SCOUT) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและระเบียบวินัย
ในวันที่ 30 กันยนยน 2563
คลิกชม >>facebook
 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
"จัดโครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในวันที่ 23 กันยนยน 2563
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เข้านิเทศการจัด
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกาษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
คลิกชม >>facebook
 
 

บทเพลง : พระคุณย่าโม
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ )
คลิกชม >>facebook
 

 


นายชูชาติ โจมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com