โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๓ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๕ (บูรพาฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อปีงบประมาณ 2519 คณะเทศมนตรีนำโดยนายพินิจ เดชะศิริ นายกเทศมนตรีมีดำริที่จะสร้างโรงเรียนเทศบาล ขึ้นมาอีก 1 แห่ง โดยเหตุผลว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้ ้รับความนิยมมากขึ้นอีก 1 แห่ง ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงพิจารณาเลือกสถานที่ ริมถนนมิตรภาพ ใกล้กับสามแยกมิตรภาพ-หนองคาย ตรงข้ามกับสถานเพาะชำกล้าไม้ของเทศบาล ติดกับลำตะคอง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิมเป็นที่ทิ้งขยะ ของเทศบาล ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 4 ขึ้น และได้ใช้ชื่อลำดับของโรงเรียน และ สถานที่ตั้งเป็นชื่อโรงเรียน "โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)"

 

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-4136 โทรสาร 0-4
424-4022

 

ทิศเหนือ
จรด ลำตะคอง
ทิศใต้
จรด เป็นปลายแหลมจรดถนนมิตรภาพ - หนองคายและโรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา
ทิศตะวันออก
จรด ถนนมิตรภาพ - หนองคาย
ทิศตะวันตก
จรด ลำตะขบ คลองระบายน้ำสู่ลำตะคอง
 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 

อาคารเรียน 1

เป็นอาคาร คสล . ขนาด 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 14 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 , ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 , 2 , ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการคหกรรม , ห้องพักครู 1 , 2 โดยใต้ถุนของอาคารใช้ เป็นสถานที่ รับประทานอาหารของนักเรียน

อาคารเรียน 2

เป็นอาคาร คสล . ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3 และห้องพักครู โดยใต้ถุนได้ดัดแปลงเป็นสำนักงานบริหารโรงเรียน , ห้องประชุมย่อย
อาคารเรียน 3

เป็นอาคาร คสล . ขนาด 3 ชั้น ( แบบ สน . ศท . 3 / 12) 12 ห้องใช้เป็นห้องเรียน อนุบาลศึกษา 1 - 2 , ห้องศิลปศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารเรียน 4

เป็นอาคาร คสล . ขนาด 3 ชั้น ( แบบ สน . ศท . 3 / 12) 12 ห้องใช้เป็นห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารอเนกประสงค์


ใ้ช้เป็นห้องประชุมนักเรียน และจัดกิจกรรมการเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน
อาคารห้องสมุด


ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ มีระบบการสืบค้นที่ทันสมัย มีบริการ Internet ความเร็วสูง มีสื่อมัลติมีเดียที่พร้อมให้บริการนักเรียนตลอดเวลา
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com