โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๓ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๕ (บูรพาฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  ้ได้มาตรฐานการศึกษา  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาวะ  สร้างอาชีพ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 รักบ้านเกิด น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สากลอย่างยั่งยืน

ภารกิจของโรงเรียน
1. จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ของสังคม
2. จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา นันทนาการตลอดจนการทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดระบบการวัดผล ประเมินผล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะในการดำรงชีวิต
7. สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความสำนึกในความเป็นไทย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน
ปรัชญา
“ โรงเรียนเทศบาล 4 ( เพาะชำ ) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ องค์ประกอบอื่น ๆ สนับสนุนให้การเรียน ของนักเรียนบรรลุตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ ความคิด ทักษะปฏิบัติ คุณธรรม น้ำใจ อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ มีค่านิยมที่ดีงามอย่างสมบูรณ ์สอดคล้องกัน เพียบพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ เข้าสู่ตลาด แรงงานและการประกอบอาชีพ ”
 
เป้าหมาย
1. พัฒนาองค์กร ระบบวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรวบรวมข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด แนวทางในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ ดำเนินการตรวจ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน
2. พัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดทำแผนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน จัดตั้งครูแกนนำ ในแต่ละสายชั้น และพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลสู่ครในโรงเรียน
3. พัฒนาผู้เรียน พัฒนาคุณลักษณะที่มุ่งให้ผู้ผ่านการศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจนเป็นนิสัยให้มีความชำนาญ ทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็น ประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามภาระรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะต่าง ๆ ครบถ้วนตามมาตรฐาน การศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน มีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สถานประกอบการที่รับผู้จบการศึกษาต่อหรือทำงานมีความพึงพอใจและมั่นใจในคุณภาพของผู้จบการศึกษา
6. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงสามารถผลิตเพื่อการจำหน่ายได้
7. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการของนักเรียนส่งเสริมทั้ง กีฬาเพื่อสุขภาพ และเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน
8. จัดให้มีการศึกษา สำรวจสภาพปัญหาด้านความประพฤติ จริยธรรม คุณธรรมของนักเรียนพร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตาม ระเบียบวินัยของสังคม
9. รณรงค์ให้ครู – อาจารย์ได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ เสริมสร้างให้นักเรียน “ เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี ” ตามคำขวัญของโรงเรียนและคำขวัญของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นที่ว่า “ วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน ”
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com