โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๓ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๕ (บูรพาฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM

 
นโยบายบริหารการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
   
 

1. จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.  จัดโรงเรียนให้โรงเรียนแห่งการเรียนรู้  เป็นแหล่งบริการทางการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา นันทนาการตลอดจนการทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี    ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมุ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดระบบการ   วัดผลประเมินผล  เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
4.  พัฒนาหลักสูตร   นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา   เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้   อย่างมีประสิทธิภาพ
5.  พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมีทักษะในการดำรงชีวิต
7.  สนับสนุน  ส่งเสริม  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความสำนึกในความเป็นไทย  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย     อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9.  ส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

   
   

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com