โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๓ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๕ (บูรพาฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
  1. ดร.สุนทรี ศิริอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2. นางสุทิน ชาติพุดซา ผู้แทนชุมชน รองประธานกรรมการ
  3. พระมหาสุรกานต์ เตชปุญโญ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  4. พระอาจารย์ชาติชาย ติกฺขวีโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  5. ดร.วิไล วัชรพิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  6. นางแพรวพรรณ มาตราสงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  7. นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  8. นายสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
  9. นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
  10. นางอัญชลี หมายเทียมกลาง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  11. นายเตชสิทธิ์ ภูทาน ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  12. นางสาวอรพิน พานเอี่ยม ผู้แทนชุมชน กรรมการ
  13. นายอาทิตย์ พันธุ์พานิชย์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  14. นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาร.ร.ท.4 กรรมการและเลขานุการ
  15. นางบุษรากร ทิมวงศ์ ผู้แทนครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

       

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com