โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๓ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๕ (บูรพาฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
  1. นายสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2. นางวิไลพรรณ กาญจนพิมาย ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  3. นางสลิษา เอี้ยงแสนเมือง ผู้แทนครู กรรมการ
  4. นายสุรชัย สายจะบก ผู้แทนชุมชน กรรมการ
  5. นางสาวสิริรัตน์ คุประตกุล ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
  6. นายนิรุทธิ์ ซุ่มประเสริฐ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  7. พระมหาสุรกานต์ เตชะปุญโญ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  8. พระอธิการสมบูรณ์ ฐานธบ ู้ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  9. นายธนาคม วิมลวัตรเวที ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  10. ผศ.สมเกียรติ ปานวัชรคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  11. ดต.ดร.มงคล สงวนศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  12. นายสมุทร สันติธรรมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  13. นางสาวอรพิน พานเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  14. นางสาวพัชนี รัตนประสพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  15. นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

 

 

       

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com