โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๓ (บูรพาฯ)
ร.ร.เทศบาล ๕ (บูรพาฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM

 
รายชื่อสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
  1. นายศํกดิ์ชัย ชาติพุดซา์ นายกสมาคม  
  2. นายชัยรัตน์ ดีการนา อุปนายกสมาคม  
  3. นางอรรวรณ มาพูนธนะ กรรมการและประชาสัมพันธ์  
  4. นางสนธยา อัธยาศัย กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  
  5. นายผัน กวดสันเทียะ กรรมการและนายทะเบียน  
  6. นางสาวธชณัฏฐ์ สิริภัชวิวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน  
  7. นางสาวเสาวรักษ์ ปานน้อย กรรมการและปฏิคม  
  8. นางธัญชนก ไชยหาญ ู้กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม  
  9. นายเอกวุฒิ วุฒิวงค์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม  
  10. นางบุษรากร ทิมะวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก  
  11. นางพัฐจาจุพร พงค์ปจักรชัย กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก  
  12. นางศิริวรรณ เชื่อกรัมย์ กรรมการและเลขานุการ  
  13. นางนฤมล ศรีสมุทรนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  14. นางสาวพจนี อภิโช กรรมการและฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์  
  15. นายสันติ แสงสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์  

 

 

       

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com