โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
 
       
   
  2

 

   
นางนิยพร บัวใหญ่
 
นางสาวพรทิวา ชุติมันตานนท์
 
   
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
   
ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
           
       
   
นางสาวรวิวรรณ นันทนาศิริ
 
นางอารยา เกียรตินอก
 
   
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
   
ูวิทยฐานะครูชำนาญการ
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 

 

42   pukee  
   
นางพยอม สิงห์บัณทิต
 
นางสาวปริศนา วงศ์กะโซ่
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
           
    puy  

 

   
นางสาวทัศนีย์ เพื่อนพิมาย
นายเอกพล งามสันเทียะ
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
           
    tam   plee

 

   
นางสาวปิยนันท์ ศุภเมธานนท์
นางสาวนภาพร บัวใหญ่
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
           
      nark  
   
นางสาววิภาวรรณ กัวหมื่นไวย
 
นางสาวอัจฉรา ขมพุดทรา
 
    ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
           
       
   
นางจิรัชยา ฝ่ายทะแสง
 
นางสาววรางคณา ยกทวน
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
    pang      
   
นางสาวณัฏฐพร ของโคกกรวด
     
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
    poo   kerat  
   
นางสาววิชุดา ดื่มพุดทรา
 
นายสมเกียรติ อัมพันศิริ
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 
   
na
 
 
   
นายณรงค์ ลมจะโปะ
     
   
ตำแหน่ง นักการภารโรง
     
   
oot
 
jom

 

   
นายชาญชัย สุวรรณอาจ
 
นายจอม พุ่มเกาะ
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
           
     
   
           

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com