โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
 
       
   
  2

 

   
นางนิยพร บัวใหญ่
 
นางสาวพรทิวา ชุติมันตานนท์
 
   
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
   
ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
           
 

 

42   pukee  
   
นางพยอม สิงห์บัณทิต
 
นางสาวปริศนา วงศ์กะโซ่
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
           
    puy  

 

   
นางสาวทัศนีย์ เพื่อนพิมาย
นางสาวธนัชชา แย้มมาลี
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
           
    tam   plee

 

   
นางสาวปิยนันท์ ศุภเมธานนท์
นางสาวนภาพร บัวใหญ่
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
           
      nark  
   
นางสาวชนัญชิดา ทำเลดี
 
นางสาวอัจฉรา ขมพุดทรา
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
           
       
   
นางจิรัชยา ฝ่ายทะแสง
 
นางสาววรางคณา ยกทวน
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
    pang   alpee  
   
นางสาวณัฏฐพร ของโคกกรวด
 
นางสาวจิราพร ขมพุดทรา
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
    poo   kerat  
   
นางสาววิชุดา ดื่มพุดทรา
 
นายสมเกียรติ อัมพันศิริ
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 
   
na
 
gang
 
   
นายณรงค์ ลมจะโปะ
 
นายเงิน ตุ่นคำ
 
   
ตำแหน่ง นักการภารโรง
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
   
oot
 
jom

 

   
นายชาญชัย สุวรรณอาจ
 
นายจอม พุ่มเกาะ
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 
           
     
   
           

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com