โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
           
      ratdawan  

 

 
 
นางสาวลัดดาวัลย์ ชิณวงศ์
 
นางสาววรัญญา กลิ่นจันทร์
 
 
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
 
 
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 
             

 

sirivan   suparat   88  
 
นางศิริวรรรณ เชือกรัมย์
 
นางสาวสุภารัตน์ คลังพลอย
 
นางจุฑารัตน์ วงษาครบุรี
 
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
 
ตำแหน่ง ครู
 
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
             
  18   19   kannikar

 

 
นางทองม้วน สุวรรณเสาร์
 
นางบุษรากร ทิมะวงศ์
 
นางสาวกรรณิกา ปิ่นทอง
 
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
             
      pim   23

 

 
 
นางพิมผกา ดาผา
 
นางสลิษา เอี้ยงแสนเมือง
 
 
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
 
 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
 
 
 
 
 
             
 

  cat2      
 
นางทองย้อย ช่างเกวียน
  นางธันิดา ภูมิมาณััฐ      
 
ตำแหน่ง ครู
  ตำแหน่ง ครู      
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ      
     
     
             
             
             
             
             

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com