โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136

       
       
27
 

 

นางกุหลาบ บุญบุรี
 

นางอนิสา  พรศิวกุลวงศ์

 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
ครูวิทยฐานะครูเชียวชาญ
 
ครูวิทยฐานะครูเชียวชาญ
 
       

tom

 
 
นางบุษราคัม นิยโมสถ
นางแคทลียา กองสูงเนิน
 
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
       

b

 

  31  
นางสาวบชกรษ์ ศรีวิบูณร์
  นางสาวกัญญาภัค ศรีทองอุ่น  
ตำแหน่ง ครู
  ตำแหน่ง ครู  
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
37
 
amon

 

นางสมจิตร รักสัตย์
 
นางเอมอร มะนาวหวาน
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ครู ค.ศ.1
 
       
       
one
 
22

 

นายศตพล จิรกฤตกุลธน
 
นายธีรพงศ์ จินดาวัลย์
 
ตำแหน่ง ครู
 
ตำแหน่ง ครู
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
       
       
66
 

 

นายศิริพงษ์ มณีสว่าง
 
นายณพชร ชุณหโอภาส
 
ครู ค.ศ.1
 
ตำแหน่ง ครู
 
 
วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
       
koy
 
tong

 

นางสาววัชราภรณ์ ถิ่นเกษม
 
นางสาวศศิธร บัวสิงห์
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
       
  tong

 

   
นายปิยะพงษ์ พึ่งชัยภูมิ
 
   
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
       
  jang  
นางสาวณัฎฐา บุญมี
 
นางสาวนิตติยา เพ็ชรหมื่นไวย
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
       
  vasana

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทศพรแอบเพ็ชร
 
นางสาววาสนา แข็งรัมย์
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
       
   
นางวิลาสินี นคราวนากุล
 
นายปรเมศวร์ เม่นทอง
 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ครู ค.ศ.1
 
 
   
       
       

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com