โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
   
  1. นางสาวกัญญาภัค ศรีทองอุ่น
  2. นางวิลาสินี นคราวนากุล
 

3. นางสาวพรทิวา ชุติมันตานนท์

  4. นางสาวมณฑา กองสูงเนิน
  5. นางอุบลวรรณ หาญณรงค์
  6 นางบุษรากร ทิมะวงค์
  7. นางธนิดา ภูมิมาณัฐ
  8. นางเทียมใจ ศุภมาตร
   
   
                 
         
     
                 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com