โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
   
  1. นางบุษรากร ทิมะวงค์
  2. นางเทียมใจ ศุภมาตร
  3. นางศิริวรรณ เชือกรัมย์
  4. นางทองย้อย ช่างทอง
  5. นางนิยมพร บัวใหญ่
  6. นางณัฐภัทร์  ขิงโพธิ์
  7. นางอุบลวรรณ  หาญณรงค
  8. นางธนิดา ภูมิมาณัฐ
  9. นางจุติพร จันทร์เผือก
   
   
                 
                 
         
     
                 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com